ชื่อเรื่อง : จ้างงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ธุรการ กองการศึกษา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง