ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลิลิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง